• Tynset-byn-3_870
  • Tynset-byn-1_870

Vedtekter for TNF

§ 1. Foreningens formål er å fremme handel og aktivitet, og ivareta felles interesser for medlemmene. 

 

§ 2. Som medlem av foreningen kan opptas bedrifter og næringsdrivende i Tynset. Et medlemskap kan ha inntil 4 stemmer. Antall stemmer beregnes etter antall oppgitt årsverk. Til og med 10 årsverk en stemme, til og med 20 årsverk to stemmer, til og med 30 årsverk tre stemmer og 40 årsverk eller flere gir fire stemmer. Bedrifter som kun betaler grunnsatts har en stemme.

 

§ 3. Søknad om opptak som medlem i foreningen sendes skriftlig til styret. Styret godkjenner og kategoriserer medlemskap.

 

§ 4. Ethvert medlem har plikt til å påta seg de funksjoner han/hun velges til, med mindre vedkommende har tungtveiende grunner til å frasi seg dette.

 

§ 5. Utmelding av foreningen sendes skriftlig innen 1. desember. Hvis ikke belastes kontingent for påfølgende år. Styret kan slette skyldig medlemskontingent dersom det foreligger vektige grunner. Styret kan suspendere medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1. år. Nytt medlemskap kan tilbys når utestående er oppgjort.

 

§ 6. Fordres et medlem utelukket av foreningen, eller suspendert for et begrenset tidsrom, skal begrunnet anmodning om dette skje til styret. Finner styret henvendelsen tilstrekkelig begrunnet, har det rett til, etter at vedkommende er gitt anledning til å uttale seg, å utelukke eller suspendere medlemmet fra foreningen. Avgjørelsen kan innankes for første ordinære generalforsamling. Inntil avgjørelsen foreligger anses vedkommende som suspendert som medlem.

 

§ 7. Medlemskontingenten bestemmes av generalforsamlingen og betales forskuddsvis og beregnes pr. kalenderår. All innkommet kontingent anvendes etter styrets bestemmelse i samsvar med foreningens vedtekter og budsjett.

 

§ 8. Foreningen virker gjennom sitt styre, som er ansvarlig for sine beslutninger og handlinger overfor generalforsamlingen. Styret bestemmer foreningens sammenkomster og setter opp program for disse og ivaretar foreningens anliggender.

 

§ 9. Foreningen ledes av et styre bestående av 5- fem medlemmer som velges av generalfor­samlingen. Styremedlemmene velges for 2 år slik at vekselvis to og tre går ut av styret. Det velges 2 varamedlemmer for 1år. Leder velges av generalforsam1ingen blant styrets medlemmer for 1 – ett år, Styresammensetningen bør gjenspeile medlemsmassen. Ingen medlemskap kan ha mer enn 2 styremedlemmer i TNF.
Styremøter holdes så ofte lederen eller minst 2 av styrets medlemmer finner det påkrevet.
For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 3 medlemmer være tilstede. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

 

§ 10. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars måned, og kunngjøres ved skriftlig melding til det enkelte medlem med 14 dagers varsel. Generalforsamlingen behandler: Styrets beretning, valg av styre med varamedlemmer og leder , valgkomité, 2 revisorer, regnskap i revidert stand og medlemskontingent. Andre saker som styret eller medlemmer ønsker behandlet må være kommet styret i hende senest 8 dager før generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles skriftlig med 14 dagers varsel.

 

§ 11. Medlemsmøter holdes så ofte styret finner det ønskelig. Saker av særlig viktighet bør om mulig forelegges medlemsmøtet.
Budsjettforslag utarbeides av styret og legges fram i siste medlemsmøte i året.
Innkalling skjer på den måten styret finner det hensiktsmessig. Saker i medlemsmøtet avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

 

§ 12. Valgkomiteen består av 2 medlemmer valgt av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal i god tid for generalforsamlingen innsende til styret forslag på kandidater til verv som skal besettes. Valgkomiteen som velges for 1 år velger selv sin leder.

 

§ 13. Styret kan nedsette komiteer tit utredning av saker av interesse for foreningen. Virkeområde og mandat fastsettes av styret. Styret har adgang til komiteens møter .

 

§ 14. Endring av vedtektene vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede på generalforsamlingen. Forslag må være styret i hende senest 1 – en måned før ordinær generalforsamling.

 

§ 15. Forslag om foreningens oppløsning kan bare behandles på generalforsamling. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. Anvendelse av foreningens midler vedtas av samme generalforsamling med samme krav til flertall.

 

Vedtekter revidert etter vedtak på årsmøtet 2015

Følg oss på facebook
Send oss en epost