• Tynset-byn-3_870
  • Tynset-byn-1_870

Utstillere

Registreringsskjema TynsetMart’n 2019Salgsbod og varer

Eks. telt, bil, campingvogn etc.
Kryss av dersom du ønsker å leie trebod


Tekniske opplysninger

Fyll ut ønsket antall, de alternativene som ikke aktuelle fylles ut med "0"

Skriv in antall
Skriv in antall
Skriv in antall

Strøm på standen

Fyll ut ønsket antall, de alternativene som ikke aktuelle fylles ut med "0"
NB! Etterbestilling av strøm belastes med kr 750,-

Skriv in antall
Skriv in antall
Skriv in antall
Skriv in antall
Det er ikke mulig med boenhet tilknyttet stand.

Utstiller er ansvarlig for at elektriske apparater og skjøteledninger er godkjent, og i orden. Lån av strømkabler som ikke blir returnert, vil bli belastet utstiller.

Alle priser eks mva
.

Alle utstillere skal være på plass, ferdig rigget, før kl. 13.30 onsdag 2. oktober.

Påmelding blir registrert når fullstendig påmeldingsskjema er mottatt. Faktura vil bli sendt og skal være betalt før ankomst, evt mot framvist kvittering.
Påmeldingsfrist: 30. september 2019


Plass blir tilvist mot forhåndsbetalt standleie.

Ved å krysse av nedenfor, bekrefter jeg herved at opplysningen gitt i dette skjemaet er riktige, og at jeg har lest og godkjent reglementet. Jeg ønsker med dette å bestille stand under årets TynsetMart'n. Jeg er kjent med at min bestilling ikke er gyldig før jeg har fått bekreftelse fra arrangøren.

 


Reglement for TynsetMart’n

Om salgsplassen

1. Tildeling av plass 
Alle som skal ha stand på TynsetMart’n  må sende inn en registrering. Det er Tynsetmart’n  som avgjør hvem som får delta. Plassering foretas etter beste skjønn og vurdering. Avslag på søknad om plass kan ikke påklages. Manglende betaling ved forfall fører til at plassen blir strøket.

2. Påmelding, registrering og fakturering
Påmelding er gyldig når vi har mottatt utfylt registreringsskjema og registreringsavgiften er betalt. Bekreftelse av plass skjer etter påmeldingsfristen og sendes sammen med faktura på standleie. Dersom flere firma går sammen om salgsplass, skal hvert firma betale registreringsavgift. Tildelt plass kan ikke videreselges eller byttes.

3. Avbestilling av standplass 
Avbestilling senere enn 1 uke før Tynsetmart’n starter må betales fullt ut. Ved tidligere avbestilling refunderes all innbetalt avgift unntatt registreringsavgiften. All refusjon krever godkjent avbestillingsårsak (sykmelding e.l), og avbestillingen må være skriftlig.

4. Plassering
Tynsetmart’n forbeholder seg rett til å avgjøre hvilke utstillere som kan delta og foreta den plassering en finner riktig uavhengig av omsøkt plass. Ved tildeling og plassering vil det bli tatt hensyn til vareutvalg, produksjon, størrelse, andre tekniske faktorer. 

5. Salgsrestriksjoner
Det er ikke tillatt å stille med andre produkter enn det som på forhånd er avtalt. Arrangør kan pålegge utstiller å fjerne en type vare dersom så skjer.

 

Logistikk

6. Ankomst/parkering/avreise 
Utstillere skal ved ankomst henvende seg til sin kontaktperson Tynsetmart’n. Alle utstillere får anvisning av plass, deltagerbevis, parkeringsbevis og generell informasjon.  Se åpningstider.

Dersom utstiller ikke kommer til avtalt tid, uten å gi beskjed kan Tynsetmart’n  fritt disponere utstillerplassen. Alle stands må være ryddet innen avtalt tidspunkt. NB! Ingen stand skal pakkes, tømmes for varer eller forlates før Tynsetmart’n offisielt er avsluttet lørdag kl 16.00.

7. Avfall 
Avfall rundt stand, innendørs og utendørs, er utstillers ansvar å rydde opp og bringe til søppelcontainere. Alle pappesker flatpakkes. Dersom dette ikke følges blir utstiller fakturert for utgifter med opprydding.

8. Ansvar
Tynsetmart’n er ikke ansvarlig for tyveri av eller skade på utstillings- og salgsgjenstander, utstyr, kjøretøy e.l. Utstiller må evt selv forsikre sine varer og sitt utstyr. Det er ikke tillatt å fysisk feste bod/stand i bakken eller husvegg. Ødeleggelser blir i tilfelle fakturert.

9. Overnatting 
Det er ikke tillatt å overnatte på steder som ikke er regulert til formålet.  

Retningslinjer og sikkerhet

10. Brannsikkerhet 
Alle utendørs stands skal ha slukkemiddel, minimum 6 kg pulverapparat. Ved bruk av propan (gass) til oppvarming, grilling o.l. må kontroll av gassflaske, regulator og slange dokumenteres.

11. Næringsmiddel/Dokumentasjon av kontantsalg 
All omsetning av næringsmidler på Tynsetmart’n er meldepliktig og skal meldes inn på registreringsskjemaet. Alle som driver med produksjon og salg av mat skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet. Kontakt ditt lokale Mattilsynskontor på 22 40 00 00 eller gå inn på ALTINN.NO. Angi meny og hvordan maten evt. skal bearbeides før omsetning. Utstiller som ikke har meldt fra om matomsetning på forhånd vil kunne bli nektet omsetning av Mattilsynet. Hver utstiller må ha kassaapparat eller føre kassadagbok i forhold til retningslinjer fra Ligningskontoret.

12. Sanksjoner ved brudd på reglementet
Brudd på reglementet vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra Tynsetmart’n. Slik bortvisning gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt avgift eller erstatning av tapt fortjeneste. Generell avvisning i framtidige arrangement vil også bli vurdert. For øvrig gjelder bestemmelsene i Politilovens § 11, 4-7. ledd og den plikt enhver har til å etterkomme politiets gitte pålegg under håndhevelsen av ro og orden på offentlig sted, herunder martnasområdet, jfr. Politilovens §§ 5 og 7.

Følg oss på facebook
Send oss en epost